miércoles, 5 de octubre de 2011

Carta a ACSUR Las Segovias

El conflicte en ACSUR Les Segovias seguix aguditzant-se (veure informació respecte d’això aquí). Compartisc la carta que vaig enviar fa dos dies al President i la Directora estatal de l’organització:


ACSUR Las Segovias
C/ Cedaceros, 9. 3º Izq. 
28014 Madrid

Att. Carlos Sanchis de Andrés (Presidente)
CC. Magali Thill (Directora)

Estimats Senyors,

Recentment he tingut coneixement de l’enviament per la seua banda d’una circular informativa a un reduït grup de socis i sòcies del País Valencià. Entenc, perquè estic informat de la crisi institucional que afecta l’organització que presidix i de la que sóc soci, que este atípic procediment es deu a la polèmica sobre la gestió de les dades personals de les persones associades.

Amb independència d’estes circumstàncies, totalment alienes a la meua condició i situació associativa, considere que de cap manera poden justificar la seua actuació, la qual, a mon entendre, vulnera el dret fonamental a la informació dels socis i sòcies arreplegat en l’article octau dels nostres estatuts.

Per això em veig en l’obligació de recordar-los que és la meua Junta Directiva, triada legítimament i estatutàriament en Assemblea, la que m’informa puntualment de la marxa de l’associació, no existint cap raó que em faça desitjar el contrari. És este àmbit associatiu en què he vingut participant i en el que participe amb la resta de persones sòcies del País Valencià.

És este àmbit associatiu el que ha contribuït a formar-me com a persona conscient de les injustes relacions internacionals, el que ha contribuït a generar en mi capacitats de participació democràtica que, d’altra banda, veig retallades en els espais de participació de l’organització que vosté presidix. És este àmbit associatiu el que m’ha permés estretir relacions de solidaritat amb organitzacions d’Amèrica Llatina, conéixer les seues lluites, les seues resistències i als seus protagonistes, més enllà, molt més enllà, dels projectes concrets que finança l’organització. És este àmbit associatiu el que he ajudat a construir i el que ara veig com vostés s’encaboten a destruir.

I és la meua ferma voluntat i el meu dret que continue sent la meua Junta Directiva la que continue informant-me, perquè no em consta que l’Assemblea o la Junta Directiva d’esta Organització Territorial hagen pres cap disposició en sentit contrari.
En espera que sàpien respectar la meua sol•licitud sense obligar-me a prendre altres mesures, m’acomiade atentament.

F. Javier Ibáñez Martínez
Soci d’ACSUD Les Segovias País Valencià

No hay comentarios:

Publicar un comentario